Gerechtelijke incasso: als de minnelijke aanpak faalt

Stel dat uw debiteur ondanks onze incassoprocedure nog steeds niet betaalt. In dat geval gaan wij, mede via een verhaalsonderzoek, kijken naar de mogelijkheden tot verhaal via de kantonrechter. Het  advocatenkantoor waar Verduyn Incasso mee samenwerkt, stelt vervolgens de dagvaarding op. 

Oproep vaak dwingend genoeg

Nadat wij de dagvaarding persoonlijk hebben aangeboden bij de debiteur, wordt deze opgeroepen om te verschijnen bij de kantonrechter. In deze dagvaarding wordt uw wanbetaler opgeroepen om binnen korte tijd voor de rechter te verschijnen. Vaak is deze oproep dwingend genoeg voor de wanbetaler om alsnog over te gaan tot betaling.

‘Voorgeschoten’ kosten vaak terug

Indien het toch tot een proces komt, kan dit vaak lang, arbeids- en kostenintensief zijn. Wij regelen deze procedure voor a to z, maar u zult wel een deel van de kosten moeten voorschieten.

Gezien de kosten proberen wij uw vordering daarom uiteraard altijd zo veel zonder tussenkomst van de rechter te incasseren.

Executie van het vonnis

Na de uitspraak van de rechter volgt executie van het vonnis. Dit kan leiden tot beslaglegging op bezittingen van de debiteur, zoals op banktegoeden, onroerende zaken en zelfs (bij ontbinding van een huurovereenkomst wegens huurachterstand) ontruiming van het gehuurde. Wij zijn nauw betrokken bij de uitvoer van deze executiemaatregelen.

De ‘minnelijke’ fase heeft de voorkeur

Zoals gezegd heeft de dialoog met uw debiteur onze voorkeur en wijst de praktijk uit dat dit altijd een positievere uitwerking heeft op uw klantrelatie dan dreigen met dwangmaatregelen. Wij kiezen daarom altijd eerst voor de minnelijke wegen, zonder tussenkomst van een rechter. Indien nodig maken wij betalingsafspraken met uw debiteuren en zorgen voor het naleven ervan.

Enkele voordelen van Verduyn’s gerechtelijke incasso zijn:

  • vooraf inschatting of starten procedure zinvol is (verhaalsonderzoek);
  • opstellen en uitbrengen dagvaarding;
  • begeleiding tijdens het gerechtelijke incassoproces;
  • monitoren van het executietraject na het vonnis;
  • treffen betalingsregelingen en uitvoer executiemaatregelen;
  • mogelijkheid tot risicobeperking via kostenplafond.